Regulamin Newsletter SMS

Regulamin korzystania z Newslettera SMS SCRAPO Paula Miastkowska

1. Postanowienia wstępne

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera SMS SCRAPO Paula Miastkowska dla Użytkowników nazywanych dalej również Subskrybentami, którzy sami dobrowolnie zapisali się do mobilnej (wysyłanej na telefon komórkowy) wersji Newslettera SMS będącymi Klientami firmy SCRAPO Paula Miastkowska oraz dla Użytkowników nie będących Klientami SCRAPO Paula Miastkowska.

Newslettery SMS są udostępniane Użytkownikom przez SCRAPO Paula Miastkowska, ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka. Administratorem danych osobowych jest SCRAPO Paula Miastkowska, ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem e-mail j.pydys@metalfach.com.pl. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna) zawarta jest na stronie internetowej https://www.twojazagroda.pl/pl/i/Klauzula-informacyjna/26 oraz https://www.sklepmetalfach.com.pl/pl/i/Klauzula-informacyjna/23.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, otrzymywania gadżetów.

Zamawianie i korzystanie z Newslettera odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Zgodzie marketingowej.

Potwierdzenie zamówienia Newslettera SMS przez Użytkownika w sposób określony w Zgodzie marketingowej jest równoznaczne z:

złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu, co skutkuje wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu zamówionego Newslettera SMS, począwszy od chwili potwierdzenia zamówienia Newslettera SMS przez Organizatora.

Korzystanie przez Użytkownika z serwisu pod nazwą Newsletter SMS, a w szczególności przesłanie przez Uczestnika SMS-a o treści SKLEPTZ START pod specjalny numer cyfrowy +48 661 000 351 (zwany dalej NUMEREM DOSTĘPOWYM) jest traktowany jako akceptacja na przesyłanie przez Organizatora treści zamówionej subskrypcji.

2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie

O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Newsletterów SMS SCRAPO Paula Miastkowska

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera SMS na podstawie niniejszego Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

SCRAPO Paula Miastkowska - oznacza SCRAPO Paula Miastkowska ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka

Serwis lub Newsletter SMS - oznacza serwis SMS-owy prowadzony przez SCRAPO Paula Miastkowska.

Subskrypcja SMS – oznacza złożenie zamówienia przez Uczestnika, woli przesyłania treści marketingowych w formie wiadomości SMS (subskrypcji) na telefon komórkowy Uczestnika.

Numer dostępowy – oznacza numer +48 661 000 351 , na który uczestnik wysyła SMS-a aby aktywować i dezaktywować subskrypcję.

SMS aktywacyjny - oznacza aktywację przez Użytkownika newslettera SMS. Wysłanie SMS-a o treści SKLEPTZ START na numer dostępowy aktywuje subskrypcję.

SMS dezaktywacyjny - oznacza (odwołanie) otrzymywania przez Użytkownika newslettera SMS. Wysłanie SMS-a o treści SKLEPTZ STOP na numer dostępowy dezaktywuje subskrypcję.

Newsletter SMS - oznacza zbiór informacji przesyłanych przez SCRAPO Paula Miastkowska na udostępniony SCRAPO Paula Miastkowska przez Użytkownika telefon komórkowy, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe SCRAPO Paula Miastkowska lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez SCRAPO Paula Miastkowska

3. Zasady korzystania z Newslettera SMS

Użytkownik może korzystać z Newslettera SMS zarówno będąc klientem SCRAPO Paula Miastkowska jak i nie będąc klientem SCRAPO Paula Miastkowska.

Użytkownik wysyłający i zamawiający Subskrypcję SMS zamawia i rezygnuje z otrzymywania Newslettera SMS za pomocą telefonu komórkowego w dowolnym czasie. Zamawia po wysłaniu SMS-a o treści SKLEPTZ START na numer dostępowy lub rezygnuje z zamówionych wcześniej treści po wysłaniu SMS-a o treści SKLEPTZ STOP na numer dostępowy.

Przesyłanie wiadomości czyli Newslettera SMS dla Użytkowników przez Organizatora Serwisu Newsletter SMS jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany zapisując się pierwszy raz ponieść koszty zapisania się (koszt SMS-a aktywacyjnego).

Koszt ten określa dany podmiot telekomunikacyjny (Operator GSM) i jest zgodny z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów i planami taryfowymi jaki ma Użytkownik i jest uruchomiony u swojego operatora. Organizator nie pokrywa kosztów zapisania się Użytkownika do Newslettera SMS. Przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Newslettera SMS.

Newsletter SMS zawiera treści tematycznie związane z akcjami, promocjami prowadzonymi przez SCRAPO Paula Miastkowska oraz klientów SCRAPO Paula Miastkowska, którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe SCRAPO Paula Miastkowska lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez SCRAPO Paula Miastkowska.

Newslettery SMS przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez SCRAPO Paula Miastkowska.

Treści Newslettera SMS podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera SMS w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.

4. Warunki korzystania z Newslettera SMS

W celu zamówienia i korzystania z Newslettera SMS Użytkownik powinien udostępnić swój numer telefonu komórkowego poprzez wysłanie SMS-a pod numer dostępowy wpisując w treści SKLEPTZ START.

Użytkownik wysyłający SMS-a otrzyma potwierdzenie zamówienia Newslettera SMS oraz informację o miejscu umieszczenia regulaminu co jest potwierdzeniem wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera SMS i informacji handlowych pochodzących od SCRAPO Paula Miastkowska na udostępniony SCRAPO Paula Miastkowska numer telefonu Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez SCRAPO Paula Miastkowska danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez SCRAPO Paula Miastkowska w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od niej oraz innych osób, a także zgody na przetwarzanie przez SCRAPO Paula Miastkowska adresu numeru telefonu udostępnionego SCRAPO Paula Miastkowska przez Użytkownika dla celów marketingowych.

Wykonanie czynności wskazanych w punkcie nr. 4 niniejszego Regulaminu odbywa się za pomocą wiadomości SMS.

Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i wszelkimi materiałami reklamowymi i wysłać SMS zgodnie z punktem nr. 4, a następnie otrzyma potwierdzenie uruchomienia usługi wraz z linkiem do regulaminu aktywując usługę Newslettery SMS.

Dane osobowe przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych będą przetwarzane przez SCRAPO Paula Miastkowska dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach.

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane mianem RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) Dz.U. UE. L.2016 .119.1. Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) jest SCRAPO Paula Miastkowska ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka.

SCRAPO Paula Miastkowska informuje, że udostępnienie SCRAPO Paula Miastkowska danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie oraz że Użytkownikom i przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez SCRAPO Paula Miastkowska danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi określonej w niniejszym Regulaminie. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie przez SCRAPO Paula Miastkowska danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez SCRAPO Paula Miastkowska.

Zgoda na przetwarzanie przez SCRAPO Paula Miastkowska danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach może zostać w każdej chwili cofnięta przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Użytkownika, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od SCRAPO Paula Miastkowska nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia RODO.

Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu może odbywać się:

na udostępniony SCRAPO Paula Miastkowska przez Użytkownika numer telefonu komórkowego (w tym SMS); SCRAPO Paula Miastkowska zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia SCRAPO Paula Miastkowska przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę SCRAPO Paula Miastkowska.

Korzystanie z usług określonych w Regulaminie, a w szczególności zaakceptowanie („wysłanie SMS-a”) przez Użytkownika na podany numer telefonu jest równoznaczne ze:

- złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;

- złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane udostępnione w SMS-ie są zgodne z prawdą;

- upoważnieniem SCRAPO Paula Miastkowska do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od SCRAPO Paula Miastkowska oraz innych osób;

- upoważnieniem SCRAPO Paula Miastkowska do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez SCRAPO Paula Miastkowska w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od SCRAPO Paula Miastkowska ;

- upoważnieniem SCRAPO Paula Miastkowska do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie;

- przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika SCRAPO Paula Miastkowska

SCRAPO Paula Miastkowska dołoży starań, aby korzystanie z Newslettera SMS było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych telefonów komórkowych. Jednakże SCRAPO Paula Miastkowska nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Newslettera SMS.

Bez uprzedniej zgody SCRAPO Paula Miastkowska, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewniania spełnienia i przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu przez Użytkownika, którego reprezentuje. Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy SCRAPO Paula Miastkowska i Użytkownikiem na czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).

6. Zakres odpowiedzialności i prawa SCRAPO Paula Miastkowska

SCRAPO Paula Miastkowska jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:

- koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

- przyczynami niezależnymi od SCRAPO Paula Miastkowska (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

SCRAPO Paula Miastkowska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.

SCRAPO Paula Miastkowska nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od SCRAPO Paula Miastkowska.

SCRAPO Paula Miastkowska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

SCRAPO Paula Miastkowska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). SCRAPO Paula Miastkowska jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. SCRAPO Paula Miastkowska jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

SCRAPO Paula Miastkowska nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

SCRAPO Paula Miastkowska zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych), jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

SCRAPO Paula Miastkowska nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależenie od sposobu wejścia w posiadanie) jego numeru telefonu. Miastkowska Paula Miastkowska ma prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. SCRAPO Paula Miastkowska może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

SCRAPO Paula Miastkowska zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

7. Korespondencja

SCRAPO Paula Miastkowska kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie na telefon komórkowy udostępniony SCRAPO Paula Miastkowska przez Użytkownika.

Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie na adres SCRAPO Paula Miastkowska, ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka z dopiskiem „Newsletter SMS”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl